انتقال مالکیت

انتقال مالکیت بیشتر برای دامنه های ملی مورد سوال کاربران است.

این فرایند نیز به صورت نیمه اتوماتیک قابل انجام است.

برای انتقال مالکیت شخص مالک اعم از حقیقی و یا حقوقی می تواند با اعلام درخواست واگذاری به یکی از کارگزاران مجاز، درخواست خود را به ثبت برساند و سپس  با ارائه کد انتفال به شخص خریدار جدید نسبت به واگذاری دامنه خود اقدام نماید.